Dotace pro podnikatele

Velká část podnikatelů potřebuje do začátku svého podnikání nemalé finanční prostředky. Potřebují prostory, musí je vybavit stroji a zařízeními, nakoupit zásoby pro zahájení výroby nebo prodeje. Tyto náklady lze krýt z našetřených, k tomuto účelu připravených prostředků, využitím některého z úvěrů nebo za pomoci dotací pro podnikání.
podnikatel notebook
Úřady práce
Při uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti poskytují úřady práce dotaci na zřízení společensky účelných pracovních míst. Úřady práce vytvořením nových pracovních míst u podnikatelů pomáhají lidem, kteří nemohou nalézt uplatnění na trhu práce. Tuto dotaci nejčastěji získá podnikatel, který se zabývá některým z řemesel, s upřednostněním osob starších 55 let nebo naopak mladších 25 let, kteří žádnou stálou práci dosud nezískali. Do začátku, pro rozjezd svého podnikání, tak podnikatel může získat finanční prostředky ve výši šestinásobku průměrného výdělku.
Dotační programy EU
Je nutné začít detailně propracovaným projektovým záměrem, ve kterém jsou shrnuty všechny záměry a plány. Je potřeba jasně určit, čeho bude uskutečněním projektu dosaženo, jaké jsou potřebné zdroje a časový harmonogram.
Dalším krokem je výběr dotačního programu. Tady je nutné zvážit především, zda podnikatel splňuje požadavky, kladené na žadatele, zda lze projekt realizovat a zda je rozpočet projektu a požadovaná dotace v rozpětí, vyhlašovaném zadavatelem. Také je důležité řádně a včas zpracovat celou žádost.
kancelář podnikání
Zpracování žádosti není jednoduché, zpravidla obsahuje studii proveditelnosti, finanční analýzy a další povinné přílohy. Ke zpracování žádostí jsou vydávány přesné metodiky, s těmi je nutné předem se seznámit. Je vhodné prostudovat si veřejně dostupná hodnotící kritéria a celou žádost zpracovávat v souladu s nimi. Rovněž je nutné dbát na grafickou úpravu, která usnadňuje prostudování žádosti a orientaci v jejich jednotlivých částech. Při nedodržení povinných náležitostí žádosti bývá žádost vyřazena z hodnocení pro formální nedostatky.